▂▃▅▆▇█ a █ l █ i █▇▆▅▃▂ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ساعت 11 و 04 دقیقه و 30 ثانیه نظرات ()
امام را که پیدا کرد ، تمام نوشته هایش اعم از

تر اوشات  فلسفی ، داستانهای کوتاه،شعر و ...رادرون

چند گونی ریخت وآتش زد .«هنر امروز حدیث نفس

است و هنرمندان گرفتار خودشان .به فرموده حافظ،

توخودحجاب خودی،حافظ ازمیان برخیز .سعی کردم

که...خودم را از میان بردارم ،تاهرچه هست خدا

باشد.البته آنچه که انسان می نویسند همیشه

تراوشات درونی خود اوست ، اما اگر انسان خود رادر

خدافانی کند،آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه گر

میشود...»